หลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ที่เรายึดมั่น

เราชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อน
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์
ความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ
และโลกของเราสืบไป
นายสุภกิต เจียรวนนท์ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน กล่าวคือ
ก่อนอื่นควรคำนึงถึงการทำประโยชน์
แก่ประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ประโยชน์
ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
รวมถึงบุคลากรขององค์กรด้วย
นายธนินท์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโส

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ่านหลักการความยั่งยืน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กำลังเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
เพื่อให้การดำเนินงานของเรา
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสังคมไทย
และสังคมโลกให้พัฒนายิ่งขึ้น
นายศุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กำลังเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
เพื่อให้การดำเนินงานของเรา
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสังคมไทย
และสังคมโลกให้พัฒนายิ่งขึ้น
นายศุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
เราชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อน
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์
ความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ
และโลกของเราสืบไป
นายสุภกิต เจียรวนนท์ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ข่าวและกิจกรรม

ดูทั้งหมด