เพราะคุณธรรมทั้งหลายไม่อาจเริ่มต้น หากขาดสิ่งนี้ที่เรียกว่า "ความกตัญญู" เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อ...ในคุณค่าความกตัญญู
ความกตัญญู
เป็นความเชื่อ และคุณค่า
ที่เราต้องการปลูกฝังให้เติบใหญ่ในจิตใจของลูกหลาน ในจิตใจของผู้บริหาร
ในจิตใจของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดและทุกคนทำได้
"การซื่อสัตย์ สำคัญที่สุด จะเก่งแค่ไหน ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ ก็ไม่มีความกตัญญู"
คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร
รองประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์
"จะกตัญญูได้ ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน ว่าเป็นคนดีหรือเปล่า ถ้าเป็นคนดีก็ต้องรู้จักกตัญญู ถ้าเป็นคนไม่ดี ก็จะไม่รู้จักกตัญญู"
คุณเอี่ยม งามดำรงค์
รองประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์
"คนดี มีความรู้สึกในใจอยู่ตลอดเวลา ว่าจะต้องตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณอย่างไร"
คุณอดิเรก ศรีประทักษ์
รองประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์
"ความกตัญญู คือการเห็นความดี และช่วยกันไปตลอดจนวันตาย"
คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
รองประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์
"ความกตัญญู เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นความเชื่อ ที่อยากจะให้ทุกคนยึดมั่นและรู้จักทดแทน"
คุณสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
เครือเจริญโภคภัณฑ์
"ความกตัญญู ต้องปลูกฝังในจิตใจของทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ใกล้ตัวที่สุด และทุกคนทำได้"
คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
เชื่อ...ในคุณค่าความกตัญญู